mobile-menu
czech arrow
 • lang: en

Ochrana osobních údajů - GDPR

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

 

SPRÁVCE

 1. Správcem vašich osobních údajů je 

House Catering s.r.o.

Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Praha, Břevnov

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188531
IČ: 24206032, DIČ: CZ24206032

 1. Kontaktní údaje:

Petr Škrábek - House Catering s.r.o.

+420 777 658 840

petr.skrabek@seznam.cz

 

 1. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Společnost mohla uzavřít smlouvu. Společnost vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.
 2. Společnost zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • E-mailovou adresu
  • Telefon
  • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany
 1. Zpracovávané osobní údaje získá Společnost buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

 1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. Čl. 6 odst. 1 písm. B), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. Čl. 6 odst. 1 písem. C) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. Čl. 6 odst. 1 písem. F) GDPR).
 2. Oprávněným zájmem Společnosti (dle ust. Čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, novinky z trhu a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
 3. Pokud jste Společnosti udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Společnost vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. Čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu.

Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.

 1. V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Společnosti či e-mailem na adresu info@road2kona.cz

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:
  • Dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
  • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti,
  • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
  • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
  • orgány veřejné správy,
  • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.
 1. Společnost nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VAŠE PRÁVA

 1. Máte právo:
  • požadovat po Společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u Společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost vašich osobních údajů,
  • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
  • v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti (čl. III odst.2) vznést námitku
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.